main-slide01

ปลอดภัยกว่าและแข็งแกร่งกว่า

BNFKOREA

BNFKOREAผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบจุลินทรีย์และการฝึกอบรมของHACCP
และการรับรองการรับรองมาตรฐานGMP,ขายอุปกรณ์ทดสอบของBNFKOREA
และอุปกรณ์ทดสอบ สำหรับการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร

main-slide01

BNFKOREA
ปลอดภัยกว่าแ
ละแข็งแกร่งกว่า

BNFKOREA
ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบจุลินทรีย์และการฝึกอบรมของHACCP
และการรับรองการรับรองมาตรฐานGMP,
ขายอุปกรณ์ทดสอบของBNFKOREA
และอุปกรณ์ทดสอบ สำหรับการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร

Notice
Business Area

งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานวิเคราะห์และงานห้อง ทดลองทางการศึกษา

บีเอ็นเอฟโคเรียBNFKOREA ได้ดำเนินงานให้บริการงานด้านจุลชีววิทยา งานวิเคราะห์
งานทดสอบและงานอบรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมที่ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่ บีเอ็นเอฟโคเรียBNFKOREA…

งานที่ปรึกษา HACCP & GMP

บีเอ็นเอฟโคเรีย BNFKOREA ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่ต้องการการรับประกัน
ด้วยมาตรฐาน HACCP&GMP ในประเทศเกาหลีมามากกว่า…

โปรแกรมการทดลอง, ออกแบบ และวางผังห้องทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ & งานขายเกี่ยวกับห้องแลป

BNFKOREA ได้รับความไว้วางใจและมีชื่อเสียงจากตลาดในประเทศเกาหลีมาอย่างต่อเนื่อง 11ปี
ด้วยการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง…

Product

BNFKOREA ไม่ใช่แค่ผู้ผลิต Autoclave, Stomacher และ Incubator เท่านั้น แต่เรายังผลิต และสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจากผู้ผลิตในเกาหลี
สำหรับใช้ในห้อง Lab ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

Autoclave

Mini-Incubator BF-16i

LED Stomacher

This post is also available in: English